ข่าวที่ 2 # ชื่อข่าว
June 27, 2021

รายละเอียดของข่าวที่ 1

Eakachai Petch-arwut
Eakachai Petch-arwut
ปัจจุบัน : วิทยากรภาครัฐ และเอกชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (สถาบันฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)

Comments are closed.