การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด ให้บริการปรึกษาและแนะนำการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Courseware For Online Learning) ผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Content) หลากหลายรูปแบบ ให้กับทุกหน่วยงาน องค์กร หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และครู/ผู้สอน ที่ต้องการจัดทำผลงานทางวิชาการหรือ พัฒนาสื่อการสอน เพื่อใช้ในการเรียนรู้หรือฝึกอบรมผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Social Network) หรือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform) เช่น Moodle-LMS , WordPress-LMS เป็นต้น

Learn more

ทำให้ต้องพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Courseware For Online Learning)

  • ยุคดิจิทัล (Digital) ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกช่องทางการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์กันมากขึ้น
  • มีเนื้อหาประกอบการสอนอยู่แล้ว อยากพัฒนาให้ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ระบบออนไลน์
  • ท่านได้รับมอบหมายงาน หรือมีตัวชี้วัดขององค์กรในการพัฒนาบทเรียน เป็นต้น
Read full story

Always up to date

Sign up for our newsletter

Working together

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nonummy nibh ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Read more